Wydrukuj stronę
Zapytanie ofertowe #1

"Zapytanie ofertowe dotyczące likwidacji barier architektonicznych w budynku OREW i SSPdP w Nowym Targu" zostało rozstrzygnięte, wygrała firma:
NOVATEC Budownictwo
Marcin Kołacz

ul. Krakowska 58A
34-400 Nowy Targ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
 1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Nowym Targu z siedzibą ul. Podtatrzańska 47a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 59 05.  
 
 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie zapytania ofertowego.
 
 1. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia:
„Likwidacja barier architektonicznych w budynku OREW i SSPdP w Nowym Targu – obejmującego zakres robót zawarty w załączonym przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej „Zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na placówkę edukacyjno terapeutyczną dla młodzieży niepełnosprawnej”
w ramach realizacji zadania wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót obejmujących wykonanie niżej wymienionego zakresu:
a) Roboty budowlane
b) Roboty instalacyjne, sanitarne, wod-kan, wentylacyjne, instalacje elektryczne
c) Roboty wykończeniowe i wyposażenie
 1. ProDokumentacja projektowa oraz przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego zapytania. 
 2. Wymagany okres gwarancji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a)  spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego
4.1. Warunki udziału w postępowaniu:
4.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych wymagań.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty
4.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia w ramach tego warunku szczegółowych wymagań.
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
4.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający w zakresie warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności. Wykonawca, który weźmie   udział   w   postępowaniu winien dysponować osobami zdolnymi   do   wykonania/realizacji   zamówienia tj.  odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń - Załącznik nr 3 do Zapytania - lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
 
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 6 tygodni od dnia podpisania umowy
 
 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: 16.11.2020r., w siedzibie Zamawiającego, do godz. 10 00
 1. W przypadku, gdy możecie Państwo zrealizować w/w zamówienie prosimy o wypełnienie formularza oferty (załączonego do niniejszego zapytania ofertowego) i przesłania/dostarczenia go na adres Zamawiającego. Dla zachowania terminu prosimy o przesłanie formularza oferty do siedziby zamawiającego osobiście lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@psoni.info
 2. Oferta powinna zawierać:
 1. Formularz Oferty wg załączonego wzoru – Załącznik nr 1 - (oryginał)- ma być:
 • opatrzony pieczątką firmową,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu,
 • do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej z cenami 
jednostkowymi, tabelą elementów scalonych z uwzględnieniem podziału na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
-oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniuZałącznik nr 2 do Zapytania
-wykaz osób – załącznik nr 3 do Zapytania
 
 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do Zapytania.
 
 1.  Zamawiający podpisze umowy z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia (cena jest jedynym kryterium oceny złożonych ofert. 100% Cena).
Cena musi obejmować: wartość przedmiotu zapytania w odniesieniu do całości oraz obowiązujący podatek VAT.
 
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY:
Szczegółowe informacje związane z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego:
Pani Grażyna Kukulska – Przewodnicząca Zarządu Koła w siedzibie Zamawiającego ul. Podtatrzańska 47a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 59 05
 
Załączniki:
Data, 6.11.2020 roku
 

Podpis Zamawiającego

Podpis
WebMaster
Opublikował
WebMaster
Data wytworzenia
17.11.2020
Data publikacji
17.11.2020, 12:24
Ilość wyświetleń
337

Poprzednie wersje

Zapytanie ofertowe #1

Wersja z dnia: 06.11.2020, 13:54, powód zmiany: Dodanie informacji o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.